Monday, October 10, 2011

Tìm kiếm giải pháp việc làm cho người khuyết tật


<p class="pHead">TT - Liên kết các cơ sở dạy nghề, vận động doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, tăng cường hướng nghiệp, đào tạo nghề và đầu tư ý tưởng kinh doanh cho người khuyết tật và bản thân người khuyết tật cũng phải nỗ lực học tập, hoàn thiện kỹ năng lao động... </p>

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment