Monday, October 10, 2011

Tìm kiếm giải pháp việc làm cho người khuyết tật


TT - Liên kết các cơ sở dạy nghề, vận động doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, tăng cường hướng nghiệp, đào tạo nghề và đầu tư ý tưởng kinh doanh cho người khuyết tật và bản thân người khuyết tật cũng phải nỗ lực học tập, hoàn thiện kỹ năng lao động...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment