Tuesday, October 11, 2011

SHN giải trình thông tin liên quan đến dự án Thanh Hà - Cienco 5


Theo báo cáo bán niên đã soát xét tại thời điểm 30/6/2011, số tiền gốc HANIC đã chuyển cho Beta là 238 tỷ đồng tiền gốc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment