Sunday, October 9, 2011

SCIC: 9 tháng đạt 2.138 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế


9 tháng đầu năm 2011, doanh thu của SCIC đạt 2.486 tỷ đồng, tương ứng 82% kế hoạch năm; lợi nhuận thực hiện sau thuế là 2.138 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment