Monday, October 10, 2011

Nghị quyết và hiệu lực thực thi


(baodautu.vn) Một thông tin không mới, nhưng chắc chắn sẽ khiến nhiều người quan tâm. Đó là ngay trong những tháng đầu triển khai biện pháp cắt giảm đầu tư công, ngoài sự chậm trễ trong thực thi các hạn định đặt ra và chậm báo cáo cắt giảm đầu tư, không ít địa phương vẫn khởi công hoặc tiếp tục xin đầu tư dự án mới.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment