Wednesday, October 12, 2011

Liên kết trong chế biến thủy sản ở Đồng Tháp


Thu hoạch cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment