Thursday, October 13, 2011

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa đạt yêu cầu


Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty, trước hết cần tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment