Monday, October 10, 2011

Chống tư duy nhiệm kỳ, tránh lợi ích nhóm chi phối


Phải khắc phục tình trạng phát triển quá nhiều các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khai thác quá mức tài nguyên, khoáng sản...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment