Thursday, October 13, 2011

Bắt đầu tái cơ cấu nền kinh tế


(baodautu.vn) Nếu khắc phục được sự chi phối của lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, những khó khăn nhìn thấy trong thực hiện giải pháp tái cơ cấu đầu tư công sẽ được tháo gỡ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment